myWish

zwroty i wymiana

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MY WISH KATARZYNA SOWIŃSKA (www.my-wish.pl).

ZANIM DOKONASZ ZWROTU SPRAWDŹ W JAKIM SKLEPIE ZAMAWIAŁEŚ PRODUKTY. 

NIE JESTEŚMY FIRMĄ WISH, KTÓRA SPRZEDAJE POPRZEZ APLIKACJĘ.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie.
  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie WWW.MY-WISH.PL Oświadczenie może zostać wysłane:

  -Skan podpisanego odstąpienia od  umowy na adres e-mail: sklep@my-wish.pl.
  
-Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. Kwiatowa 63 Stary Broniszew, 42-231 Cykarzew z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”.

 2. W przypadku produktów zaprojektowanych za pomocą kreatora - aplikacji w sklepie WWW.MY-WISH.PL Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a jedynie jednorazowa wymiana w przypadku źle dobranego rozmiaru na koszt Sprzedającego. Aby wymiana była możliwa WWW.MY-WISH.PL powinno zostać poinformowane (na adres sklep@my-wish.pl) o źle dobranym rozmiarze w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zamówionej przesyłki. W takim przypadku Sprzedający na swój koszt wygeneruje klientowi list przewozowy, który powinien zostać przez niego wydrukowany i przekazany kurierowi umówionemu przez Sprzedającego .Jeśli klient chce skorzystać z innych firm kurierskich (niezwiązanych z MW) to ponosi koszty wysyłki. Odsyłane obuwie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie oraz być w stanie nienaruszonym. Na inny rozmiar wymienimy tylko buty, które nie były noszone i nie były modyfikowane specjalnie dla klienta – wykonywane na wysokie podbicie, specjalne zamówienie nie dotępne w sklepie WWW.MY-WISH.PL kostki haluksowe czy też różne rozmiary stóp w ramach jednej pary Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia, o którym mowa w p. 1 powyżej, liczony jest od momentu od dnia zawarcia umowy.

 3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem terminu. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 5. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić pełnowartościowy towar tj. nienoszony oraz nieużywany. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem. 

 6. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: ul. Kwiatowa 63 Stary Broniszew, 42-231 Cykarzew lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

 7. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Sprzedawca. Dotyczy to zamówień, których koszty przesyłki zostały opłacone przez Konsumenta.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. 

 9. W przypadku zwrotu towaru, Konsumentowi jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia przy użyciu tradycyjnego przelewu bankowego  chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 10. W przypadku wybrania opcji darmowej dostawy koszt przesyłki zwracanego towaru oraz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania pokrywa Konsument.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę/produkt za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. za pomocą kreatora – aplikacji służącej do projektowania ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby - przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 12. Bony/karty podarunkowe nie podlegają zwrotom i wymianom na gotówkę, a produkty zakupione przez bony/karty podarunkowe nie podlegają pełnej polityce zwrotów , a jedynie gwarancji doboru odpowiedniego rozmiaru buta.


§10 Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad, a wszystkie towary dostępne w Sklepie WWW.MY-WISH.PL objęte są warunkami reklamacji.

 2. W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), w tym m. in. art. 556-576.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: sklep@my-wish.pl lub listownie na adres: Zimorodków 1/6 , 40-534 Katowice

 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, do której dochodzi w szczególności wtedy, gdy rzecz sprzedana:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Na odwzorowanie kolorów materiałów w aplikacji oraz w galerii mogą mieć wpływ indywidualne ustawienia monitora i parametry kart graficznych, stąd ewentualne różnice pomiędzy wyświetlanymi kolorami i rzeczywistymi odcieniami materiałów wykorzystanych w zamówieniu nie stanowią podstawy do reklamacji. Pomiędzy poszczególnymi partiami skór z dostaw realizowanych w różnych terminach mogą występować niewielkie różnice w odcieniach, na co sklep my-wish.pl nie ma wpływu i różnice tego typu nie stanowią podstawy do reklamacji. Ponadto wykorzystane do produkcji skóry są pochodzenia naturalnego dlatego możliwe są drobne różnice w barwie skór, jest to zjawisko normalne wiążące się z wykorzystaniem naturalnego surowca. 

 9. Reklamacji nie podlega:
  a) obuwie z wadami jawnymi (widocznymi w dniu zakupu w przypadku zakupu w salonie stacjonarnym
  b) obicia, otarcia cholewek, obcasów lakierowanych lub z obciągiem,
  c) wygoda obuwia wynikająca ze złego dopasowania,
  d) naturalne zużywanie się obuwia oraz fleków,
  e) odbarwienia się wnętrza obuwia. Uwaga obuwie z wewnętrznym wykończeniem ze skór naturalnie barwionych w początkowej fazie użytkowania mogą naturalnie farbować,
  f) urwania ozdób, uszkodzenia zamków błyskawicznych,
  g) pękanie powłoki skór lakierowanych, drobne powierzchowne pękania lica skór lub powłoki kryjącej będące wynikiem zaniedbań konserwacji,
  h) pękanie materiałów sztucznych powstające podczas użytkowania obuwia zimą,
  i) wykwity i ślady po przemoczeniu (zacieki),
  j) zmiany wynikające z rozciągnięcia elementów taśmy gumowej oraz z materiałów elastycznych,
  k) pękanie pasków plecionki w obuwiu niepodszewkowym,
  l) zagniecenia zapiętek i podnosków,
  m) deformacje cholewek wynikające ze złego dopasowania do stopy,
  n) W przypadku, gdy Sprzedający rekomenduje Kupującemu dobranie konkretnego rozmiaru dla zamówionej pary butów, a mimo tego rekomendacja ta nie jest przez Kupującego przyjęta, w wyniku czego wykonana para obuwia jest w niewłaściwym rozmiarze, sprzedający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w zakresie wymiany towaru na koszt sprzedawcy zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
  
- Obniżenia ceny,

  - Usunięcia wady (naprawy towaru).

  -W przypadku gdy wada jest istotna- odstąpienia od umowy, 
Chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. 

 11. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to nastąpić z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  
- łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy (zgodnie z p. 9 lit. b powyżej)

  -charakter wady: istotna lub nieistotna

  -to, czy towar był już uprzednio reklamowany. 

 12. Jeśli Kupujący zażąda wymiany towaru lub usunięcia wad (tj. naprawy rzeczy), Sprzedawca może odmówić tego żądania pod warunkiem, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 13. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Jeśli Kupującym jest Konsument, przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. 

 14. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem przy zgłoszeniu reklamacji dotyczy: wymiany rzeczy; usunięcia wady, obniżenia ceny przy jednoczesnym określeniu kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie nieustosunkowania się przez Sprzedawcę w do zgłoszonej reklamacji w tym terminie uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione. 

 15. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

 16. Sklep my-wish.pl nie przyjmuje przesyłek płatnych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przez rzeczoznawcę . Do odsyłanego towaru należy dołączyć Dowód Zakupu oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji oraz okoliczności ich powstania, jak również podać preferowany sposób naprawienia szkody

 17. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasu materiałów potrzebnych do jego wytworzenia), sklep my-wish.pl zaproponuje Kupującemu alternatywne rozwiązania (np. zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy PDF

  Wzór formularza odstąpienia od umowy DOCX

  Zapisz się do Newslettera

i odkrywaj świat MY WISH oraz zdobądź 50 zł na pierwsze zakupy.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na mój adres e-mail oraz na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Administrator sklepu MY WISH.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję